Privātuma politika

Privātuma politika

 1. Vispārīgie noteikumi.
  1.1. Šī Privātuma politika apraksta, kā SIA “Agence”, Reģ. nr. 42103096874, Peldu iela 7, Jelgava, LV-3002,
  (turpmāk saukti arī – “Datu pārzinis”) iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko SIA ‘’Agence’’ iegūst no saviem
  klientiem un personām, kas apmeklē interneta mājaslapu (turpmāk saukti – “Datu subjekts” vai “Jūs”).
  1.2. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu.
  Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana,
  izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.
  1.3. Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek
  apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.
 2. Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana.
  2.1. Personu identificējošu informāciju Datu pārzinis iegūst, apstrādā un glabā, galvenokārt izmantojot interneta
  mājaslapas vietni un e-pastu. 
  2.2. Apmeklējot un izmantojot interneta mājaslapā sniegtos pakalpojumus, Jūs piekrītat, ka jebkura sniegtā
  informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.
  2.3. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas
  informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums
  nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.
  2.4. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies
  nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.
 3. Klientu personas datu apstrāde
  3.1. Datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus:
  3.1.1. Vārds, uzvārds
  3.1.2. Dzimšanas datums
  3.1.3. Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs)
  3.1.4. Jebkuru citu informāciju, kura iesniegta mums vietnes piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā vai
  sazinoties ar mums.
  3.2. Papildus iepriekšminētajam, Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski
  pieejamos reģistrus.
  3.3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b), c)
  un f) apakšpunkts:
  a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
  b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu
  subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
  c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
  f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses
  vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām
  interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.
  3.4. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk
  norādītajiem kritērijiem:
  3.4.1. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;
  3.4.2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas
  leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;
  3.4.3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;

3.4.4. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu
apstrādes likumīgs pamats.
Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un
visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra
dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.
3.5. Lai pildītu savas saistības pret Jums, Datu pārzinim ir tiesības nodot Jūsu personas datus sadarbības
partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, grāmatvežiem,
u.c. Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinis.
3.6. Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai
nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu
citu nelikumīgu apstrādi.

 1. Datu subjekta tiesības
  4.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Jums ir tiesības:
  4.1.1. Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt Jūsu personas datu kopiju
  elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);
  4.1.2. Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
  4.1.3. Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;
  4.1.4. Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;
  4.1.5. Ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu
  personas datus;
  4.1.6. Vērsties Datu valsts inspekcijā
  Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu varat iesniegt, aizpildot formu klātienē Rīgā, Kungu ielā 8, LV-1050, vai arī
  iesūtot pieprasījumu elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi: info@agence.lv .
 2. Nobeiguma noteikumi
  5.1. Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada
 3. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ
  Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā
  esošajiem likumiem.
  5.2. Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja
  brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā www.agence.lv .